Drogi Graczu

Informujemy, że ta strona korzysta z własnych, technicznych I pośrednich plików coockies, aby korzystanie z niej było najlepsze, jak to możliwe. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się z obowiązującą polityką prywatności Vieforit.

Polityka prywatności Akceptuję

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Rozporządzeniem”), wskazuje się co następuje:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Palmowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIEFORIT.COM Tomasz Palmowski z siedzibą w Wieliczce, ul. Rożnowska 94, 32-020 Wieliczka, NIP: 6832099644, REGON: 369855939, zwany dalej Organizatorem.
 2. Kontakt z Administratorem Państwa danych jest możliwy pod wyżej wskazanym adresem lub za pośrednictwem e-mail: vieforit@vieforit.com.
 3. Państwa dane osobowe, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) oraz f) Rozporządzenia, tj.
 1. Udzielonej zgody;
 2. Konieczności właściwego wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze;
 4. Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub przez stronę trzecią;
 1. Państwa dane przetwarzane są w szczególności do:
 1. Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz właściwego korzystania z Platformy;
 2. Zakładania i zarządzania kontem Użytkownika oraz zapewnienia obsługi technicznej;
 3. Obsługi reklamacji i zgłoszeń przekazywanych Organizatorowi drogą elektroniczną;
 4. Bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, w celach związanych ze świadczeniem usług;
 5. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Organizatora;
 6. Udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem w celu świadczenia usług na jego rzecz;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w tym egzekwowania przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wykrywania błędów, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
 8. Prowadzenia działań marketingowych;
 9. Zapewnienia obsługi płatności;
 10. Przygotowania zestawień i statystyk;
 11. Spełnienia obowiązków prawnych i podatkowych;
 12. Prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
 13. Celów archiwizacyjnych.
 1. Dane, które mogą być gromadzone przez Organizatora, podczas korzystania z Platformy, obejmują w szczególności:
 1. Adres IP;
 2. Datę urodzenia;
 3. Imię oraz nazwisko
 4. Kraj zamieszkania;
 5. Dane zgromadzone przy użyciu plików cookie oraz podobnych technologii;
 6. Nazwę Użytkownika;
 7. Adres e-mail;
 8. Dane dobrowolnie przekazane przez Użytkowników, umieszczone na ich indywidualnych kontach;
 9. Dane dotyczące dokonanych transakcji płatniczych.

 

§2

 1. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają go w świadczeniu usług. Powierzenie danych następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez Organizatora z takich narzędzi jak Google Analytics oraz w przypadku logowania się do Platformy za pomocą portali Facebook, Google+, Steam lub podobne.
 3. W celu właściwej obsługi Platformy, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, tylko w niezbędnym zakresie. Organizator może również przekazać określone dane dostawcom usług technologicznych obsługujących Platformę, dostawcom usług płatniczych oraz organom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 4. Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane.

§3

 1. Użytkownicy Platformy mają prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. przenoszenia danych.

W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pomocą wskazanych powyżej środków komunikacji.

 1. Organizator, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonaniem wyżej wymienionych praw. Organizator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Organizator, informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn przedłużenia.
 2. Osoba, której dane dotyczą, może wybrać formę komunikacji z Organizatorem (elektroniczną lub listowną).
 3. Jeżeli Organizator nie podejmie działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, informuje osobę, której dane dotyczą o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 4. Komunikacja i działania podejmowane na podstawie niniejszej Polityki Prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dotyczą dane, są nieuzasadnione lub nadmierne, Organizator może:
 1. Pobrać stosowną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
 2. Odmówić podjęcia działań związanych z treścią żądania.
 1. Użytkownicy Platformy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z korzystania usług oferowanych przez Platformę i usunięcie konta Użytkownika.
 3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Utworzenie konta Użytkownika na Platformie wymaga podania określonych w formularzu danych osobowych.
 5. Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna, ale jej brak nie ograniczy ilości reklam otrzymywanych przez Użytkowników, a jedynie zmniejszy ich trafność. Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii, nie są wykorzystywane przez Organizatora do profilowania Użytkowników.
 6. Organizator może również korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal, Paysafecard oraz Skrill, w celu wymiany środków pieniężnych na środki zgromadzone w portfelu indywidualnym Użytkownika. Organizator pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do danych osobowych związanych z transakcjami przetwarzanymi w celu zakupu środków do portfela indywidualnego Użytkownika. Przedmiotowe dane transakcyjne mogą zawierać dane osobowe, dane karty płatniczej i szczegóły transakcji. Za każdym razem, kiedy Użytkownik dokona zakupu środków do portfela indywidualnego, dane przekazywane dostawcom usług płatniczych, podlegają również polityce prywatności wybranego dostawcy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi wykonaniu umowy pośrednictwa transakcjom płatniczym. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu oferowania i realizowania usług transakcji płatniczych.

Ochrona danych osobowych

§4

 1. Wszystkie dane przekazane Organizatorowi są bezpiecznie przechowywane i zabezpieczone, zgodnie z wyżej przedstawioną Polityką Prywatności.
 2. W trakcie korzystania z Platformy, w tym założenia konta Użytkownika oraz dokonywania przelewów płatniczych, Użytkownik zostanie poproszony o podanie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do właściwego korzystania z Platformy. Danymi osobowymi niezbędnymi do właściwego korzystania z Platformy są imię, nazwisko, kraj zamieszkania, data urodzenia, nazwa Użytkownika oraz adres e-mail. W przypadku realizowanych płatności, dostawca systemu płatniczego może wymagać podania innych danych, koniecznych do autoryzacji transakcji.
 3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne aby utworzyć konto Użytkownika na Platformie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 4. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika, traktowane są jako poufne i nie są przedmiotem transakcji, nie zostaną również przekazane osobom trzecim bez zgody osoby, do której te dane należą, za wyjątkiem konieczności udostępnienia tych danych dla dostawców systemów płatniczych na potrzeby dokonania płatności oraz innym podmiotom, jeśli posiadają ku temu podstawę prawną, np. organom ścigania.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych, a także do innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone. ©
EV SSL