Drogi Graczu

Informujemy, że ta strona korzysta z własnych, technicznych I pośrednich plików coockies, aby korzystanie z niej było najlepsze, jak to możliwe. Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się z obowiązującą polityką prywatności Vieforit.

Polityka prywatności Akceptuję

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ VIEFORIT.COM

 

 

 

Warunki Ogólne

§1

 1. Celem Platformy Internetowej jest organizacja turniejów gry „Counter-Strike: Global Offensive”, opartej na zręcznościowej rywalizacji między graczami.
 2. Do udziału w turnieju, uprawnieni są jedynie zarejestrowani Użytkownicy Platformy.

 

§2

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z Platformy Internetowej, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 2. Właścicielem Platformy Internetowej jest Tomasz Palmowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIEFORIT.COM Tomasz Palmowski z siedzibą w Wieliczce, ul. Rożnowska 94, 32-020 Wieliczka, NIP: 6832099644, REGON: 369855939, adres do doręczeń: ul. Poznańska 7/203, Kraków 30-012.
 3. Zakładając konto na Platformie Internetowej, Użytkownik akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu. Niezapoznanie się z treścią Regulaminu, nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

§3

Użyte w tekście Regulaminu określenia, oznaczają:

 1. Drużyna – grupa Użytkowników złożona z maksymalnie 8 (ośmiu) graczy;
 2. Gra - „Counter-Strike: Global Offensive”, wydana przez Valve Corporation oraz Hidden Path Entertainment;
 3. Indywidualne Konto Użytkownika – profil Użytkownika, utworzony na Platformie za pomocą rejestracji, który uprawnia w szczególności do realizowania transferu środków, otrzymywania wygranej, dołączenia lub utworzenia Drużyny oraz uczestnictwa w rywalizacji;
 4. Konto Drużyny – profil Drużyny, utworzony przez Użytkownika, uprawniający do udziału w turnieju;
 5. Organizator – właściciel Platformy tj. Tomasz Palmowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIEFORIT.COM Tomasz Palmowski z siedzibą w Wieliczce, ul. Rożnowska 94, 32-020 Wieliczka, NIP: 6832099644, REGON: 369855939, adres do doręczeń: ul. Poznańska 7/203, Kraków 30-012;
 6. Platforma – domena internetowa, służąca do organizowania turniejów gry „Counter-Strike: Global Offensive” – www.vieforit.com;
 7. Platforma STEAM – platforma dystrybucji cyfrowej i zarządzania prawami cyfrowymisystem gry wieloosobowej oraz serwis społecznościowy, stworzony przez Valve Corporation;
 8. Polityka Prywatności – regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych, związanych w szczególności z gromadzeniem danych osobowych, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu;
 9. Portfel – środki, które zostały wpłacone przez Użytkownika lub Organizatora, na jego indywidualne konto;
 10. Pula – suma kwot wpłaconych tytułem Wpisowego;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 12. Rozgrywka – pojedyncza gra (mecz), podzielona na 30 rund, zgodnie z zasadami Gry;
 13. Rozgrywka Matchmaking – rodzaj współzawodnictwa pomiędzy Użytkownikami, w formule 1x1, polegający na szybkiej, pojedynczej Rozgrywce pomiędzy Użytkownikami, w której Użytkownik sam tworzy propozycję Rozgrywki Matchmaking i proponuje kwotę Wpisowego, a inny Użytkownik kwotę Wpisowego akceptuje (Wpisowe od każdego użytkownika składają się na Pulę), przez co przystępuje do Rozgrywki Matchmaking;
 14. Turniej – rodzaj współzawodnictwa między Drużynami, składający się z kilku rozgrywek, w zależności od liczby zgłoszonych Drużyn, które uczestniczą w Grze i rywalizują o wygrane pieniężne;
 15. Użytkownik – gracz, który utworzył profil na Platformie;
 16. Wpisowe – wymagana kwota pieniężna, uprawniająca do udziału w Turnieju lub Rozgrywce Matchmaking;
 17. Wpłata – każdy, poprawnie zrealizowany przelew płatniczy, dokonany przez Użytkownika na Indywidualne Konto Użytkownika lub Konto Drużyny, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych  PayPal lub Cinkciarz Pay;
 18. Wygrana – nagroda otrzymywana przez Użytkownika, który wygrał Rozgrywkę Matchmaking lub Drużynę, która wygrała turniej lub Drużynę, która zajęła drugie miejsce w Turnieju, otrzymywana w postaci pieniężnej i automatycznie przydzielana do Portfela, każdego z uprawnionych Użytkowników;
 19. Wypłata – każdy, poprawnie zrealizowany przelew płatniczy, dokonany z Indywidualnego Konta Użytkownika na indywidualne konto Użytkownika, u dostawcy usług płatniczych  PayPal lub na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy;
 20. Konto STEAM– aktywne konto Użytkownika na Platformie STEAM, bez którego nie jest możliwe rozpoczęcie Gry.

 

Rejestracja Indywidualnego Konta Użytkownika

§4

 1. Rejestracja Indywidualnego Konta Użytkownika na Platformie, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Uprawnionym do rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika jest osoba, która ukończyła 18 rok życia.

§5

 1. Do rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika, wymagane jest podanie następujących danych:
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. data urodzenia;
 4. kraj zamieszkania;
 5. adres e-mail;
 6. hasło.
 1. Po podaniu powyższych danych Użytkownik zostanie poproszony o połączenie Indywidualnego Konta Użytkownika z Kontem STEAM, poprzez zintegrowanie nazwy Użytkownika. W wyniku tej czynności, nazwa Użytkownika, będzie powiązana z nazwą gracza na Koncie STEAM. Prawidłowe ukończenie rejestracji jest możliwe jedynie po zintegrowaniu Konta Użytkownika z Kontem STEAM.
 2. Podanie danych wskazanych powyżej, oznacza, iż są one zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku podania nieprawdziwych danych, Organizator posiada prawo do zawieszenia lub usunięcia Indywidualnego Konta Użytkownika. Organizator nie ma obowiązku uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanym zawieszeniu lub usunięciu Indywidualnego Konta Użytkownika.

§6

 1. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Indywidualne Konto Użytkownika.
 2. W przypadku utworzenia przez Użytkownika dwóch lub większej ilości Indywidualnych Kont Użytkownika, Organizator posiada prawo do usunięcia dodatkowych lub wszystkich kont, w zależności od skali naruszenia, według własnego uznania. Organizator nie ma obowiązku uprzedniego poinformowania Użytkownika, o planowanym usunięciu dodatkowych lub wszystkich kont Użytkownika.

§7

 1. Każdy Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za obowiązki i zobowiązania wynikające
  z  Regulaminu.
 2. Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim, danych umożliwiających korzystanie z Indywidualnego Konta Użytkownika. Korzystać z Indywidualnego Konta Użytkownika, może jedynie osoba, które je utworzyła.
 3. Wszelkie próby przeniesienia danych umożliwiających korzystanie z Indywidualnego Konta Użytkownika, na rzecz innej osoby, odpłatnie lub nieodpłatne, są zabronione. Dotyczy to w szczególności sprzedaży Indywidualnego Konta Użytkownika innym osobom.

Utworzenie Drużyny

§8

 1. Każdy z Użytkowników może utworzyć Drużynę.
 2. Użytkownik, który założył Drużynę staje się automatycznie jej kapitanem.
 3. Kapitan Drużyny może zostać zmieniony jedynie przez poprzedniego kapitana.

§9

 1. Drużyna może liczyć od 1 do 8 członków (włączając w to kapitana Drużyny).
 2. Każdy z Użytkowników może dołączyć do maksymalnie trzech Drużyn.
 3. Użytkownik może wziąć udział w Turnieju, jako członek wyłącznie jednej Drużyny. Użytkownik nie może zmieniać Drużyny, w trakcie trwania Turnieju.

§10

 1. Każda Drużyna musi posiadać nazwę, skrót i logo. Opis Drużyny nie jest obowiązkowy.
 2. Kapitan może zmieniać dane Drużyny, z wyjątkiem jej nazwy.

Przebieg Turnieju

§11

 1. Informacja o terminie przeprowadzenia każdego Turnieju, podawana jest na stronie głównej Platformy i zawiera datę oraz godzinę jego rozpoczęcia, liczbę zapisanych Drużyn, wysokość Wpisowego, a także licznik odmierzający czas pozostały do rozpoczęcia Turnieju.
 2. Aby wziąć udział w Turnieju, Drużyna musi zgłosić w nim swój udział oraz wpłacić Wpisowe.
 3. Zgłosić Drużynę do udziału w Turnieju może jedynie jej kapitan. W momencie zgłoszenia, kapitan wybiera z Drużyny 4 (czterech) Użytkowników, do których wysyłane są zaproszenia do wzięcia udziału w Turnieju. Członek Drużyny może zaakceptować zaproszenie lub je odrzucić. Informacja o odrzuceniu zaproszenia jest przekazywana kapitanowi, który może zaprosić do udziału w Turnieju innego lub tego samego członka Drużyny. Udział kapitana w Turnieju jest obowiązkowy.

§12

 1. Turniej rozpoczyna się, jeśli udział w nim, zgłosiło co najmniej 2 (dwie) Drużyny. W przypadku, gdy do Turnieju nie zgłosiła się wymagana liczba Drużyn, zostaje on anulowany, a wpłacone przez Drużynę Wpisowe, zostaje zwrócone, w całości.
 2. W skład każdej Drużyny, biorącej udział w Turnieju, musi wchodzić co najmniej 5 (pięciu) Użytkowników, którzy potwierdzili udział w Turnieju, w tym kapitan Drużyny. W momencie rozpoczęcia Turnieju, każdy z członków Drużyny, musi potwierdzić swoje uczestnictwo, poprzez zaakceptowanie odpowiedniego powiadomienia. Czas na akceptację wynosi 2 (dwie) minuty, od momentu rozpoczęcia Turnieju. Przed każdą kolejną rozgrywką, w ramach Turnieju, uczestnicy Turnieju otrzymują powiadomienie, z prośbą o potwierdzenie udziału w dalszej fazie rywalizacji. Czas na akceptację wynosi wówczas 1 (jedną) minutę.
 3. Drużyna może wycofać się z udziału w Turnieju, jednak nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem. W przypadku wycofania się z Turnieju, przez Drużynę, nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem, Wpisowe wpłacone przez Drużynę zostaje zwrócone w całości, w innym przypadku Wpisowe zostaje zatrzymane przez Organizatora. Wpisowe zostanie jednak zwrócone w całości, jeżeli Turniej zostanie ostatecznie anulowany, chyba że do anulowania Turnieju dojdzie z powodu wycofania się z Turnieju przez Drużynę, której Wpisowe podlegałoby zatrzymaniu przez Organizatora .
 4. Do każdego z zapisanych na Turniej Użytkowników, na 24 godziny oraz na 1 godzinę przed rozpoczęciem Turnieju, wysyłana jest automatycznie generowana wiadomość
  e-mail z informacją o zbliżającym się Turnieju.
 5. Jeśli w Drużynie nie ma co najmniej 5 (pięciu) aktywnych Użytkowników tj. posiadających aktywne Indywidualne Konta Użytkowników, którzy potwierdzili udział w Turnieju, Drużyna automatycznie zostaje wyłączona z rywalizacji. W takim przypadku, Drużyna nie otrzymuje zwrotu Wpisowego.
 6. W czasie trwania Turnieju, każdy z członków Drużyny, która pozostała w rywalizacji, a który potwierdził udział w Turnieju, może przyłączyć się do Turnieju, w dowolnym momencie.

§13

 1. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym, polegającym na bezpośrednich pojedynkach między Drużynami (rozgrywki). Zwycięzca pojedynczej rozgrywki, kwalifikuje się do dalszego etapu Turnieju, natomiast przegrany odpada z rywalizacji. W przypadku przystąpienia do Turnieju takiej ilości Drużyn, która powoduje, że na jakimkolwiek etapie Turnieju, którakolwiek z Drużyn pozostaje bez pary do rozegrania rozgrywki, taka Drużyna automatycznie przechodzi do kolejnego etapu Turnieju, zgodnie z rozpisaną tabelą turniejową – otrzymuje tzw. „wolny los”.
 2. Losowanie par pojedynków odbywa się na 5 (pięć) minut przed rozpoczęciem Turnieju.
 3. Turniej może rozpocząć się od rozgrywki zerowej, gdzie gracze mają do dyspozycji tylko noże – wyeliminowanie Drużyny przeciwnej powoduje, że wygrani mogą wybrać po której stronie chcą zacząć (terroryści/anty-terroryści). Decyzję o sposobie rozpoczęcia Turnieju podejmuje Organizator, w opisie Turnieju.
 4. Turniej może się rozpocząć od fazy grupowej, wówczas Drużyny zostaną podzielone na grupy, po cztery Drużyny w każdej grupie (w przypadku nieparzystej liczby Drużyn, niektóre grupy lub grupa może się składać z mniejszej liczby Drużyn niż cztery). W każdej grupie odbywają się rozgrywki, według zasady „każdy z każdym”, na zasadach określonych w ust. 5 poniżej. Najlepsza drużyna z grupy przechodzi do kolejnego etapu i rozpoczyna się właściwy Turniej. Drużyna w grupie, w przypadku rozgrywki wygranej otrzymuje 3 (trzy) punkty, w przypadku przegranej 0 (zero) punktów. Jeżeli w grupie Drużyny będą miały tę samą ilość punktów, po zakończeniu fazy grupowej, o ich przejściu do kolejnego etapu zadecydują wyniki rozgrywek jakie te Drużyny rozegrały przeciwko sobie. Decyzję o sposobie rozpoczęcia Turnieju podejmuje Organizator, w opisie Turnieju.
 5. Rozgrywka składa się z dwóch połów, po 15 (piętnaście) rund każda, po połowie zmiana stron. Wygrywa Drużyna, która pierwsza wygra 16 (szesnaście) rund. Jeśli dojdzie do wyniku 15-15, to następuje dogrywka składająca się z 6 (sześciu) rund (3 + 3), liczba dogrywek jest nieograniczona.

§14

Drużyna, która wygra wszystkie rozgrywki, zostaje zwycięzcą Turnieju. Drużyna, która przegra finałową rozgrywkę, zajmuje drugie miejsce. Nie odbywa się rozgrywka o trzecie miejsce.

§15

 1. Po zakończeniu każdej rozgrywki, kapitan Drużyny, może zgłosić zastrzeżenia, dotyczące podejrzenia naruszenia zasad Gry przez przeciwnika. Zastrzeżenia, przed ich wysłaniem do Organizatora, muszą zostać zaakceptowane przez wszystkich członków Drużyny biorących udział w rozgrywce, której one dotyczą.
 2. Naruszenie zasad Gry może polegać, w szczególności, na  zmowie Drużyn, stosowaniu przez Użytkowników wszelkich modyfikacji zwiększających przewagę danej Drużyny w czasie trwania rozgrywki oraz używaniu jakichkolwiek innych programów, zmieniających oryginalną wersję Gry, np.:
  1. Wallhack – program umożliwiający widzenie przeciwników i inne obiekty, przez ściany;
  2. Aimbot/Aimhack – program automatycznie nacelowujący przeciwnika;
  3. Triggerbot/Triggerhack – program automatycznie strzela, gdy cel znajdzie się w zasięgu celownika;
  4. ESP – tekstowa informacja na temat wroga (posiadana broń, ilość pkt życia itp.)
  5. No Recoil – program eliminujący odrzut broni.
 3. Zastrzeżenia są przesyłane do Organizatora w przypadku gdy Drużyna, której one dotyczą, zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. W przeciwnym razie nie wywierają one skutku.
 4. Organizator ma obowiązek rozpatrzeć zgłoszone zastrzeżenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zakończenia Turnieju.
 5. W przypadku, jeżeli zarzuty dotyczące naruszenia zasad Gry, zostaną potwierdzone przez Organizatora, Drużyna, która dopuściła się naruszenia/naruszeń, zostaje automatycznie zdyskwalifikowana z Turnieju. W przypadku zmowy Drużyn, dyskwalifikacji ulegają wszystkie Drużyny, które uczestniczyły w zmowie.

Nagrody

§16

 1. Suma wpłaconych kwot, tytułem Wpisowego, stanowi pulę nagród.
 2. Turnieje mogą być konfigurowane i organizowane dla minimum 2 (dwóch) Drużyn. W takim przypadku zwycięzca Turnieju otrzymuje 87,5% wartości puli.
 3. Podział puli obejmuje wyłącznie miejsce pierwsze i miejsce drugie. Każdy Turniej ma rozpisany podział puli w opisie Turnieju.
 4. W przypadku potwierdzenia naruszenia zasad Gry, w Turnieju dla 2 (dwóch) Drużyn, przez Drużynę, która zwyciężyła w Turnieju – wygrana zostaje przydzielona Drużynie przegranej.
 5. W przypadku potwierdzenia naruszenia zasad Gry, w Turnieju dla większej liczby Drużyn niż 2 (dwie), przez Drużynę, która zwyciężyła w Turnieju – druga Drużyna otrzymuje nagrodę pierwszej, a trzecia Drużyna nagrodę drugiej. W przypadku potwierdzenia naruszenia zasad Gry, w Turnieju, , przez Drużynę która zajęła pierwsze i drugie miejsca – trzecia drużyna otrzymuje nagrodę drugiej, czwarta drużyna otrzymuje zwrot Wpisowego (z puli dla pierwszej Drużyny), a do puli Organizatora dodawana jest pozostała część z puli pierwszej Drużyny (po odjęciu zwrotu Wpisowego dla Drużyny czwartej).

§17

 1. Wygrana w Turnieju jest automatycznie dzielona na wszystkich członków Drużyny, którzy brali udział w Turnieju i przydzielana do ich Portfeli. Wypłata środków z tytułu Wygranej odbywa się za pośrednictwem wybranego dostawcy usług  płatniczych.
 2. Jeżeli w stosunku do danej Drużyny, zostały zgłoszone zastrzeżenia, wypłata wygranej zostaje wstrzymana do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń, jednak nie dłużej niż na okres 48 godzin.
 3. Odrzucenie zastrzeżeń, powoduje odblokowanie Wygranej i przekazanie jej do Portfeli członków Drużyny.

§18

 1. Konto Drużyny, która dopuściła się naruszenia zasad Gry, zostaje automatycznie usunięte przez Organizatora. Nie wyklucza to jednak utworzenia nowej Drużyny, złożonej z tych samych Użytkowników.
 2. Konta Użytkowników, będących członkami usuniętej Drużyny, zostają zawieszone na okres 14 dni. W tym czasie, nie mogą oni brać udziału żadnym Turnieju, nawet jeśli są członkami innych, dopuszczonych do rozgrywek Drużyn.
 3. Dwukrotne zawieszenie konta Użytkownika, skutkuje jego usunięciem.

Wpisowe

§19

 1. Zgłoszenie do Turnieju wymaga zapłaty Wpisowego. Wszelkie płatności dokonywane są w walucie EURO.
 2. Zapłaty Wpisowego dokonuje kapitan Drużyny, ze środków zgromadzonych w portfelu Drużyny.
 3. Portfel Drużyny jest zasilany za pomocą dobrowolnych transferów środków z Portfeli Użytkowników. Środki przelane z Portfela Użytkownika do portfela Drużyny, mogą być przez niego wycofane, o ile nie zostały przekazane na zapłatę Wpisowego.
 4. Środki zgromadzone na Portfelu Użytkownika lub na portfelu Drużyny nie stanowią prawnego środka płatniczego ani waluty wirtualnej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).
 5. Użytkownik może gromadzić w swoim Portfelu dostępne środki, za pomocą elektronicznych przelewów płatniczych, prowadzonych przez platformę PayPal, Przelewy 24, jak również Blikiem oraz kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych Cinkciarz Pay
 6. Aby doładować indywidualny Portfel, Użytkownik wprowadza kwotę, którą chce przelać do kalkulatora zamieszczonego na Platformie. Od każdego przelewu naliczana jest prowizja dla dostawcy usług płatniczych. Po wprowadzeniu danych, kalkulator, uwzględniając wysokość prowizji, oblicza całkowitą kwotę, którą należy zapłacić aby otrzymać określoną ilość środków w portfelu indywidualnym. Powyższą kwotę należy przelać na numer rachunku bankowego, podanego w trakcie realizowania płatności.
 7. Użytkownik dokonuje wypłaty środków z Portfela, na swoje konto PayPal lub bezpośrednio na swój rachunek bankowy. W przypadku jeżeli rachunek bankowy Użytkownika jest prowadzony w innej walucie niż EURO, bank Użytkownika dokona przeliczenia kwoty na walutę, w której prowadzony jest rachunek bankowy Użytkownika.

 

§20

Rozgrywka Matchmaking

 

 1. W ramach Rozgrywki Matchmaking Użytkownik może utworzyć zaproszenie i oczekiwać na przeciwnika lub przeglądać innych Użytkowników, którzy utworzyli zaproszenie do Rozgrywki Matchmaking. Jeżeli przeciwnik i zaoferowana kwota Wpisu odpowiadają Użytkownikowi, to Użytkownik może kliknąć „Graj”, a przeciwnik może zaakceptować lub odrzucić wyzwanie. W przypadku akceptacji wyzwania Użytkownikom pobierana jest kwota Wpisu na jaką utworzona była Pula Rozgrywki Matchmaking.
 2. Po kliknięciu „Graj” Użytkownicy trafiają do lobby, gdzie następuje banowanie (odrzucanie) map po jednej, na zmianę przez każdego Użytkownika. Ostatnia mapa, która zostanie to mapa rozgrywkowa, która zostanie użyta w Rozgrywce Matchmaking. Użytkownicy – uczestnicy Rozgrywki Matchmaking po zakończeniu etapu banowania map otrzymują dostęp do serwera, na którym przeprowadzą Rozgrywkę Matchmaking – maksymalnie do 30 rund.
 3. Wygrana przez jednego Użytkownika 16 (szesnaście) rund, kończy Rozgrywkę Matchmaking zwycięstwem tego Użytkownika.
 4. W przypadku, jeżeli po zakończeniu Rozgrywki Matchmaking, dojdzie do remisu 15-15 następuje dogrywka, która składa się maksymalnie z 6 (sześciu) rund. Jeśli w trakcie dogrywki, którykolwiek z uczestników Rozgrywki Matchmaking osiągnie wynik, który uniemożliwi przeciwnikowi zremisowanie, to Rozgrywka Matchmaking kończy się zwycięstwem tego Użytkownika. Jeżeli w trakcie dogrywki dojdzie do remisu, to następuje kolejna dogrywka, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. Liczba dogrywek jest nieograniczona.
 5. Z Puli każdej Rozgrywki Matchmaking 90% Puli zostaje przekazane jako wygrana do Użytkownika, który wygrał Rozgrywkę Matchmaking.
 6. W zakładce „Matchmaking” oprócz wyszukiwania przeciwnika, istnieje możliwość utworzenia Rozgrywki Matchmaking, jest dostępna także historia rozgrywek. Historia rozgrywek zawiera wszystkie Rozgrywki Matchmaking ostatnio rozgrywane i jest uzupełniana, w czasie rzeczywistym.
 7. W zakładce „Matchmaking” znajdują się pola (okienka informacyjne) z zasadami. Są to pola podzielone na kafelki z ikoną i tytułem. Po najechaniu myszką na daną zasadę pokazuje się jej szerszy opis. W zasadach zawarte są takie informacje jak: dostępne bronie do rozgrywki, dostępne mapy, czas rozgrywki, informacja o dogrywce, sposób postępowania z oszustami(sposób weryfikacji oszustów jest taki sam jak w Turniejach).
 8. Po zakończeniu każdej Rozgrywki Matchmaking, jej uczestnik może zgłosić przeciwnika za oszustwo, odpowiednie zastosowanie znajduje wówczas §14 niniejszego Regulaminu. W lobby, po zakończonej Rozgrywce Matchmaking pojawia się formularz do wypełnienia (tylko opis i przycisk zatwierdzający). Jeżeli zgłoszony przeciwnik jest zwycięzcą (jeżeli przegranym to raport nie trafia do systemu) to wygrana jest zatrzymywana na maksymalnie 48 godzin (zgłoszony uczestnik Rozgrywki Matchmaking otrzymuje powiadomienie na stronie). W tym czasie Administrator sprawdza nagranie z Rozgrywki Matchmaking. Jeżeli oszustwo jest potwierdzone to oszust jest banowany, a jego wygrana jest przyznawana poszkodowanemu (przegranemu) - w takim przypadku obaj uczestnicy Rozgrywki Matchmaking są informowani o rezultacie rozpatrzenia raportu i konsekwencjach. Jeżeli oszustwo jest odrzucone to podejrzany uczestnik Rozgrywki Matchmaking otrzymuje zatrzymaną kwotę wygranej i informację powiadomieniem o rezultacie rozpatrzenia raportu, którą otrzymuje także jego zgłaszający przeciwnik.

Polityka prywatności

§21

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Rozporządzeniem”), wskazuje się co następuje:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Palmowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIEFORIT.COM Tomasz Palmowski z siedzibą w Wieliczce, ul. Rożnowska 94, 32-020 Wieliczka, NIP: 6832099644, REGON: 369855939, zwany dalej Organizatorem.
 2. Kontakt z Administratorem Państwa danych jest możliwy pod wyżej wskazanym adresem lub za pośrednictwem e-mail: vieforit@vieforit.com.
 3. Państwa dane osobowe, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) oraz f) Rozporządzenia, tj.
 1. Udzielonej zgody;
 2. Konieczności właściwego wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze;
 4. Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub przez stronę trzecią;
 1. Państwa dane przetwarzane są w szczególności do:
 1. Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz właściwego korzystania z Platformy;
 2. Zakładania i zarządzania kontem Użytkownika oraz zapewnienia obsługi technicznej;
 3. Obsługi reklamacji i zgłoszeń przekazywanych Organizatorowi drogą elektroniczną;
 4. Bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, w celach związanych ze świadczeniem usług;
 5. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Organizatora;
 6. Udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem w celu świadczenia usług na jego rzecz;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w tym egzekwowania przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wykrywania błędów, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
 8. Prowadzenia działań marketingowych;
 9. Zapewnienia obsługi płatności;
 10. Przygotowania zestawień i statystyk;
 11. Spełnienia obowiązków prawnych i podatkowych;
 12. Prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
 13. Celów archiwizacyjnych.
 1. Dane, które mogą być gromadzone przez Organizatora, podczas korzystania z Platformy, obejmują w szczególności:
 1. Adres IP;
 2. Datę urodzenia;
 3. Imię oraz nazwisko
 4. Kraj zamieszkania;
 5. Dane zgromadzone przy użyciu plików cookie oraz podobnych technologii;
 6. Nazwę Użytkownika;
 7. Adres e-mail;
 8. Dane dobrowolnie przekazane przez Użytkowników, umieszczone na ich indywidualnych kontach;
 9. Dane dotyczące dokonanych transakcji płatniczych.

§22

 1. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają go w świadczeniu usług. Powierzenie danych następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez Organizatora z takich narzędzi jak Google Analytics oraz w przypadku logowania się do Platformy za pomocą portali Facebook, Google+, Steam lub podobne.
 3. W celu właściwej obsługi Platformy, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, tylko w niezbędnym zakresie. Organizator może również przekazać określone dane dostawcom usług technologicznych obsługujących Platformę, dostawcom usług płatniczych oraz organom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 4. Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane.

§23

 1. Użytkownicy Platformy mają prawo do:

a)           żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b)           żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c)           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)           przenoszenia danych.

W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pomocą wskazanych powyżej środków komunikacji.

 1. Organizator, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonaniem wyżej wymienionych praw. Organizator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Organizator, informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn przedłużenia.
 2. Osoba, której dane dotyczą, może wybrać formę komunikacji z Organizatorem (elektroniczną lub listowną).
 3. Jeżeli Organizator nie podejmie działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, informuje osobę, której dane dotyczą o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 4. Komunikacja i działania podejmowane na podstawie niniejszej Polityki Prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dotyczą dane, są nieuzasadnione lub nadmierne, Organizator może:
 1. Pobrać stosowną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
 2. Odmówić podjęcia działań związanych z treścią żądania.
 1. Użytkownicy Platformy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z korzystania usług oferowanych przez Platformę i usunięcie konta Użytkownika.
 3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Utworzenie konta Użytkownika na Platformie wymaga podania określonych w formularzu danych osobowych.
 5. Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna, ale jej brak nie ograniczy ilości reklam otrzymywanych przez Użytkowników, a jedynie zmniejszy ich trafność. Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii, nie są wykorzystywane przez Organizatora do profilowania Użytkowników.
 6. Organizator może również korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal, Paysafecard oraz Skrill, w celu wymiany środków pieniężnych na środki zgromadzone w portfelu indywidualnym Użytkownika. Organizator pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do danych osobowych związanych z transakcjami przetwarzanymi w celu zakupu środków do portfela indywidualnego Użytkownika. Przedmiotowe dane transakcyjne mogą zawierać dane osobowe, dane karty płatniczej i szczegóły transakcji. Za każdym razem, kiedy Użytkownik dokona zakupu środków do portfela indywidualnego, dane przekazywane dostawcom usług płatniczych, podlegają również polityce prywatności wybranego dostawcy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stanowi wykonaniu umowy pośrednictwa transakcjom płatniczym. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu oferowania i realizowania usług transakcji płatniczych.

Ochrona danych osobowych

§24

 1. Wszystkie dane przekazane Organizatorowi są bezpiecznie przechowywane i zabezpieczone, zgodnie z wyżej przedstawioną Polityką Prywatności.
 2. W trakcie korzystania z Platformy, w tym założenia konta Użytkownika oraz dokonywania przelewów płatniczych, Użytkownik zostanie poproszony o podanie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do właściwego korzystania z Platformy. Danymi osobowymi niezbędnymi do właściwego korzystania z Platformy są imię, nazwisko, kraj zamieszkania, data urodzenia, nazwa Użytkownika oraz adres e-mail. W przypadku realizowanych płatności, dostawca systemu płatniczego może wymagać podania innych danych, koniecznych do autoryzacji transakcji.
 3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne aby utworzyć konto Użytkownika na Platformie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 4. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika, traktowane są jako poufne i nie są przedmiotem transakcji, nie zostaną również przekazane osobom trzecim bez zgody osoby, do której te dane należą, za wyjątkiem konieczności udostępnienia tych danych dla dostawców systemów płatniczych na potrzeby dokonania płatności oraz innym podmiotom, jeśli posiadają ku temu podstawę prawną, np. organom ścigania.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych, a także do innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zakaz naruszania praw autorskich

§25

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Organizatora na Platformie, są chronione prawem autorskim. Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Organizatora, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek publikowanych treści lub materiałów.
 2. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe, należące do podmiotów trzecich są używane przez Organizatora, wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
 3. Użytkownik, umieszczając na Platformie własne treści, oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa i konieczne zgody do dysponowania takimi materiałami, w tym do podania danych osobowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem w stosunku do Organizatora z tytułu umieszczenia na Platformie przez Użytkownika, treści naruszających jej prawa, Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zaspokoić uzasadnione roszczenia takiego podmiotu.
 4. Wszelkie materiały i oprogramowanie prezentowane na Platformie, udostępniane jest wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie jest uprawniony do jego kopiowania, powielania lub udostępniania w celach komercyjnych.

Przepisy końcowe

§26

 1. Zabrania się używania wulgarnych lub niestosownych treści, skierowanych w stronę innych Użytkowników lub Organizatora.
 2. Niewłaściwe zachowania Użytkownika mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem z Platformy Indywidualnego Konta Użytkownika.

§27

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z organizacją Turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń od niego niezależnych lub zdarzeń, których nie mógł przewidzieć. Organizator nie odpowiada również kradzież danych osobowych lub utratę konta, jeśli zdarzenia te są wynikiem pośrednich lub bezpośrednich działań Użytkownika, nawet jeśli nie ponosi on winy.
 2. O wygranej, zarówno w Turnieju, jak i pojedynczych rozgrywkach, decydują wyłącznie umiejętności zręcznościowe Użytkowników. Gra jest pozbawiona elementów losowości.

§28

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Platformy.

§29

 1. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, zgadzają się Państwo na wyłączną jurysdykcję sądów polskich, w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych na gruncie korzystania z Platformy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy innych ustaw, obowiązujących w polskim porządku prawnym.
Wszelkie prawa zastrzeżone. ©
EV SSL